Visual Studio Express 2013 kaskadowe listy rozwijalne

Tworzenie kaskadowych list rozwijalnych (Visual Studio 2013 for Web)

1. Ponieważ nasze listy rozwijalne będą pobierały dane z bazy danych, na początku należy utworzyć odpowiednią strukturę w bazie danych, która będzie odpowiedała naszym potrzebom. Do naszego przykładu stworzyłem następujący zestaw tabel. Stworzyłem 3 tabele: pierwsza będzie przechowywała dane dotyczące kontynentów, druga dane dotyczące krajów i trzecia dane dotyczące miast. Na początku będziemy wybierali kontynent, później kraj, ale już w zależności co wybraliśmy w kroku 1 czyli przy wyborze kontynentu a na końcu miasto, ale w zależności od naszego wyboru w kroku 2 czyli przy wyborze kraju. Struktura bazy poniżej

CONTINENTS (tabela 1 która będzie zawierała nazwy kontynentów i ich identyfikatory)
ID int
ContinentName varchar(50)

COUNTRIES (tabela 1 która będzie zawierała dane dotyczące krajów)
ID int
CountryName varchar(50)
ContinentID int

CITIES (tabela 3 która będzie zawierała dane dotyczące miast)
ID int
CityName varchar(50)
CountryID int

2. W bazie danych należy utworzyć odpowiednie procedury, które będą zasilały danymi odpowiednie listy

procedura do zasilania danymi listę „Kontynenty”
Create procedure spGetContinents
as
Begin
Select ID, ContinentName from Continents
End

Procedura do zasilania danymi listę „Kraje” (zwóć uwagę, że pojawia się tutaj zmianna, która spełnia funkcję parametru. Jako parametr będzie podawane ID kontynentu który wybraliśmy z listy „Kontynenty”)

Create procedure spGetCountryByContinentID
@ContinentID int
as
Begin
Select ID, CountryName from Countries
where ContinentID=@ContinentID
End

Procedura do zasilania danymi listę „Miasta” (zwóć uwagę, że pojawia się tutaj zmianna, która spełnia funkcję parametru. Jako parametr będzie podawane ID kraju który wybraliśmy z listy „Kraje”)

Create procedure spGetCitiesByCountryID
@CountryID int
as
Begin
Select ID, CityName from Cities
where CountryID=@CountryID
End

Aby stworzyć procedurę w bazie należy zazlaczyć całą procedurę i uruchomić polecenie Execute (w VS także kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + E)

Aby sprawdzić i uruchomić procedurę wystarczy na końcu nazwy dopisać wartość parametru, zaznaczyć całą nazwę procedury (ale tylko samą nazwę bez wyrażenia create procedure) wraz z wpisaną wartością parametru i uruchomić procedurę (Ctrl+Shift+E)

3. Przechodzimy do kodu naszego formularza i dodajemy na początku kilka bibliotek

using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Configuration;

4. Następnie wewnątrz sekcji public partial class _Default : Page dodajemy procedurę o nazwie GetData, która będzie zwracałą nazwę procedury do użycia (chodzi o nazwy procedur stworzonych w kroku 2)
private DataSet GetData(string SPName, SqlParameter SPParameter)
{

}
parametry procedury:
string SPName – Stored Procedure Name czyli zwróci odpowiednią nazwę procedury którą stworzylismy wcześniej w kroku 2.
SqlParameter SPParemater – Stored Procedure Parameter, chodzi o wartość parametry przy procedurach „GetCountryByContinentID” oraz „GetCityByCountryID”

Cała procedura poniżej
private DataSet GetData(string SPName, SqlParameter SPParameter)
{
string CS = ConfigurationManager.ConnectionStrings[„DefaultConnection”].ConnectionString;
SqlConnection con = new SqlConnection(CS);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(SPName, con);
da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
if(SPParameter != null)
{
da.SelectCommand.Parameters.Add(SPParameter);
}
DataSet DS = new DataSet();
da.Fill(DS);
return DS;
}

5. Następnie dopisujemy polecenia do procedury LoadPage
if (!IsPostBack)
{
ddlContinents.DataSource = GetData(„spGetContinents”, null);
//przyczepiamy wynik procedury spGetContinents do ddlContinents

ddlContinents.DataBind();
//
}

6. W kolejnym kroku przechodzimy do widoku projektu, następnie do źródła strony przy deklaracji kontrolki DropDownList w naszym przypadku ddlContinents dodajemy dwie właściwości
DataTextField=”ContinentName” – która mówi, że mają się wyświetlać nazwy kontynentów
DataValueField=”ID” – która mówi, że ukrytymi wartościami pola mają być identyfikatory kontynentów.

7. Aby w pierwszym „wierszu” listy kontynenty wpisać tekst „Wybierz kontynent” należy uzupełnić sekcję if (!IsPostBack) w procedurze LoadPage o następujące wpisy

ListItem liContinents = new ListItem(„Wybierz Kontynent”, „-1″);
ddlContinents.Items.Insert(0,liContinents);

W pierszej linii tworzymy listę liContinents do której dodajemy jeden wpis „Wybierz Kontynent” a następnie w drugiej linii dodajemy ta listę do listy w kontrolce ddlContinents.

Takie same listy tworzymy do kontrolek ddlCountries oraz ddlCities.

8. Teraz zrobimy coś takiego. W momencie kiedy jeszcze nic nie wybraliśmy, listy „Kraje” i „Miasta” powinny być wyłączone/nie aktywne. W tym celu w sekcji if(!IsPostBack) dopisujemy dwa wiersze.

ddlCountries.Enabled = false;
ddlCities.Enabled = false;

9. teraz musimy oprogramować co się stanie w momencie zmiany wartości w kontrolce ddlContinents czyli w momencie kiedy wybierzemy jakiś kontynent. Wynik tego działania to włączenie/aktywowanie listy „Krajów” w zależności od wybranego Kontynentu.

W tym celu przchodzimy do widoku projektu/formularza i dwukrotnie klikamy na naszą kontrolkę ddlContinents. Efektem naszego działania jest przejście do kodu naszej strony i automatyczne stworzenie procedury o nazwie.

protected void ddlContinents_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

następnie wypełniamy tą procedurę treścią

protected void ddlContinents_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if(ddlContinents.SelectedIndex == 0)
{
//jeśli wybranym elementem jest 0 to brak reakcji
// pamiętajmy, że element 0 to napis „Wybierz Kontynent”, czyli tak naprawdę nie zostła wybrana żadna wartość/żaden kontynent
}
else
{
// jeśli wybraliśmy jakiś kontynent to
ddlCountries.Enabled = true; // włączamy listę ddlCountries
SqlParameter parameter = new SqlParameter(„@ContinentID”,ddlContinents.SelectedValue);
// tworzymy nową zmienna gdzie wpisujemy do nie wartość ID wybranego kontynentu

DataSet DS = GetData(„spGetCountryByContinentID”, parameter);
ddlCountries.DataSource = DS;
ddlCountries.DataBind();
}
}

Następnie musimy dodać dwie właściwości, w kodzie, do kontrolki ddlCountries
DataTextField=”CountryName” – która mówi, że mają się wyświetlać nazwy krajów
DataValueField=”ID” – która mówi, że ukrytymi wartościami pola/kontrolki mają być identyfikatory krajów.

Jednakże czeka nas jeszcze jedna niespodzianka. W momencie zmiany wartości w kontrolce ddlContinents czyli w momencie wyboru jakiegoś kontynentu znika nam pierwszy wiersz „Wybierz Kraj” z kontrolki ddlCountries. Aby temu zapobiec trzeba skopiować część kodu z sekcji PageLoad do sekcji protected void ddlContinents_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) czyli tam gdzie oprogramowujemy zachowanie się aplikacji po wyborze kontynentu.
Część kodu do skopiowania:
ListItem liCountries = new ListItem(„Wybierz Kraj”, „-1″);
ddlCountries.Items.Insert(0, liCountries);

10. Kolejny krok to oprogramować zmianę wartości w kontrolce ddlCoutries czyli moment wyboru kraju. Wynikiem powinno być włączenie/aktywacja kontrolki ddlCities oraz wypełnienie tej kontrolki danymi wg wyboru w kontrolce ddlCoutries.
W tym celu w widoku projektu klikamy dwukrotnie na kontrolkę ddlCountries i automatycznie przechodzimy do kodu gdzie tworzy nam się automatycznie procedura o nazwie ddlCountries_SelectedIndexChange. My już oprogramowywaliśmy w taki sposób kontrolkę ddlContinents, wystarczy więc kopiować zawartość procedury ddlContinents_SelectedIndexChange i wkleić ją do ddlCountries_SelectedIndexChange odpowiednio modyfikując zawartość. Gotowa procedura poniżej. Wyjaśnienie procedury ddlContinents_SelectIndexChange w kroku 9.

protected void ddlCountries_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
if (ddlCountries.SelectedIndex == 0)
{
//jeśli wybranym elementem jest 0 to brak reakcji
// pamiętajmy, że element 0 to napis „Wybierz Kraj”, czyli tak naprawdę nie zostła wybrana żadna wartość/żaden kraj
}
else
{
// jeśli wybraliśmy jakiś kraj to
ddlCities.Enabled = true; // włączamy listę ddlCities
SqlParameter parameter = new SqlParameter(„@CountryID”, ddlCountries.SelectedValue);
// tworzymy nową zmienna gdzie wpisujemy do nie wartość ID wybranego kraju

DataSet DS = GetData(„spGetCitiesByCountryID”, parameter);
ddlCities.DataSource = DS;
ddlCities.DataBind();
ListItem liCities = new ListItem(„Wybierz Miasto”, „-1″);
ddlCities.Items.Insert(0, liCities);
}
}

11. Zwóćmy teraz uwagę na fakt, że przy zmianie wartości w liście Kontynentów wartość w liście Krajów zmienia sie na „Wybierz Kraj” a wartość w liście Miasta zostaje nie zmienna. Takiej sytuacji nie chcemy. Oczekiwane zachowanie aplikacji jest takie, że przy zmianie wartości listy Kontynenty wartość listy Kraje wskazuje na wartość „Wybierz Kraj” ale wartość na liście Miasta także przeskakuję na „Wybierz Miasto” i dodatkowo staje się wyłączona. Jak to zrobić?

Musimy przejść do kodu strony i dopisać odpowiedni kod do procedury ddlContinents_SelectIndexChange, ponieważ tam oprogramowaliśmy zachowanie aplikacji przy zmianie wartości listy Kontynenty, czyli przy wyborze nowego Kontynentu.

Następnie dodajemy do tej procedury następujące wpisy:
ddlCities.SelectedIndex = 0; // zmiana wartości w liście „ddlCities” na „Wybierz Miasto”
ddlCities.Enabled = false; // wyłączenie (wyrzarzenie) listy „ddlCities”

12. Koleny przypadek którym należy się zająć to sytuacja kiedy z listy Kontynenty wybierzemy wartość „Wybierz Kontynent”. Wtedy wartość na liście Kraje powinna zmienić się na „Wybierz Kraj”, jeśli była inna i cała lista Kraje powinna był wyłączona/wyszarzona. W tym celu przechodzimy do procedury dllContinents_SelectIndexChange do sekcji if(ddlContinents.SelectedIndex == 0) i dopisujemy kod:

ddlCountries.SelectedIndex = 0; // zmiana wartości w liście „ddlCountries” na „Wybierz Kraj”
ddlCountries.Enabled = false; //wyłączenie/wyszarzenie listy „ddlCountries”

w tym samym momencie aplikacja powinna się zachować odkładnie tak samo w odniesieniu do listy Miast. W tym celu należy dodatkowo dodać powyższy kod z lekką modyfikacją:

ddlCities.SelectedIndex = 0; // zmiana wartości w liście „ddlCities” na „Wybierz Miasto”
ddlCities.Enabled = false; //wyłączenie/wyszarzenie listy „ddlCities”

13. Analogincznie do punktu 12 trzeba oprogramować sytuację kiedy wybieramy opcję „Wybierz Kraj” na liście Kraje, kiedy mamy już wybraną wartość na liście Miasta. W tym celu przechodzimy do procedury dllCountries_SelectIndexChange do sekcji if(ddlCountries.SelectedIndex == 0) i dopisujemy kod:

ddlCities.SelectedIndex = 0; // zmiana wartości w liście „ddlCities” na „Wybierz Miasto”
ddlCities.Enabled = false; //wyłączenie/wyszarzenie listy „ddlCities”

Teraz w momencie, kiedy mamy wybrane miasto, zmieniamy wybór na liście Kraje na „Wybierz Kraj” lista Miasta przyjmuje wartość „Wybierz Miasto” i zostaje wyszarzona/wyłączona.

Koniec :)

Visual Studio Express 2013 jak stworzyć dynamiczny model danych

Jak stworzyć dynamiczny model danych w Visual Studio Express 2013 for Web?

Sprawa pozornie jest trudna ale zobaczycie sami, że nie nie jest tak źle. Ten krótki wpis pokaże Wam jak szybko stworzyć dynamiczny model danych w Visual Studio. Opis poniżej będzie dla wersji VS z językiem polskim. Opis jak zmienić język na polski znajdziecie tu.

 1. rozpoczynamy od uruchomienia środowiska Visual Studio Express 2013 for Web (na innych wersjach nie sprawdzałem).
 2. Z manu plik wybieramy opcję nowy projekt,  lub korzystamy z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+N
 3. Z menu z lewej strony rozwijamy węzeł szablony -> Visual C# -> Sieć Web -> Visual Studio 2012. Następnie w środkowej części okienka wybieramy opcję Aplikacja sieci web ASP.NET Dynamic Data Entities. Teraz w dolnej części możemy nazwać jakoś nasz projekt np. na MojProjekt,  i wszystko potwierdzamy przyciskiem OK.
  1. eksploratorze rozwiązania w katalogu  App_Data musimy stworzyć nową bazę lub podłączyć już istniejącą bazę.
   Dla mnie najmniej błędogenną metodą jest stworzenie nowej bazy danych oraz wygenerowanie wszystkich table skryptem przygotowanym wcześniej.
   Jak stworzyć nowa bazę?
   W eksploratorze rozwiązania klikamy prawym przyciskiem myszy (dalej w tekście PPM) na katalogu App_Data i wybieramy opcję Dodaj -> Nowy element lub korzystamy z kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + A i wybieramy opcję Baza danych SQL ServerW dolnej części okienka many możliwość nazwania naszego elementu, my zmienimy nazwę bazy na MojaBaza i później potwierdzamy wszystko przyciskiem  Dodaj.  W tym momencie pod katalogiem App_Data powinna pojawić się nasza nowo utworzona baza danych o nazwie MojaBaza. Jak już mamy stworzoną bazę danych klikamy na niej PPM i wybieramy opcję otwórz. Tą czynnością otworzymy okienko eksplorator serwera w którym zobaczymy naszą bazę MojaBaza.mdf. Klikamy na niej PPM i wybieramy opcję nowe zapytanie. W przyborniku otworzy się nowe okno o standardowej nazwie SQLquery1.sql  gdzie możemy wkleić nasz skrypt który będzie generował strukturę naszej bazy, czyli tabele i połączenia między nimi. Po wklejeniu skryptu do okienka wciskamy pierwszą ikonkę od lewej execute (taki mały trójkącik) lub kombinację klawiszy Ctrl + Shift + E  co skutkuje uruchomieniem skryptu i stworzeniem struktury naszej bazy.
 4. W momencie kiedy mamy już stworzoną bazę wraz ze strukturą wracamy do okienka eksplorator rozwiązania i klikamy PPM na MojProjekt i wybieramy kolejno Dodaj -> Nowy element lub korzystamy z kombinacji klawiszy Ctrl + Shift + A i wybieramy ADO.NET Entity Data Model zmieniamy jego nazwę (na dole) na MojModel i klikamy dalej.
  1. W okienku Choose Model Contents wybieramy opcję EF Designer from database potwierdzamy dalej i w następnym okienku Choose Your Data Connection  także potwierdzamy przyciskiem dalej. Nie we wszystkich wersjach ale może się pojawić okienko Choose Your Version wtedy wybieramy Entity Framework 5.0. Kolejne okno Choose Your Database Objects and Settings to wybór obiektów które mają się znaleźć w modelu . My zaznaczmy checkbox przy Tables, upewniamy się jeszcze czy checkbox include foreign key in the model jest zaznaczony (chodzi tutaj o uwzględnienie połączeń między tabelami), i klikamy w  zakończ.
  2. Pojawi nam się nasz model. W oknie właściwości zmieniamy wartość przy opcji Code Generation Strategy na Legacy ObjectContext i przechodzimy do okna eksplorator rozwiązania. Wyszukujemy węzeł MojModel.edmx i w tym węźle usuwamy MojModel.Context.tt i MojModel.tt.
  3. ekploratorze rozwiązania klikamy na Global.asax i w procedurze  public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) znajdujemy zakomentowany wpis
   // DefaultModel.RegisterContext(typeof(typ_kontekstu_danych), new ContextConfiguration() { ScaffoldAllTables = false });
   odkomentowujemy go usuwając na początku linii znaki //

   zmieniamy opis typ_kontekstu_danych na wartość MojaBazaEntities oraz
   zmieniamy opis ScaffoldAllTables = false na wartość ScaffoldAllTables = true
  4. Uruchamiamy projekt skrótem F5 w trybie debugowania lub skrotem klawiszy Ctrl + F5 w trybie bez debugowania i gotowe :) w przeglądarce powinna pojawić się strona w stylu panelu do zarządzania bazą, w literaturze nazywają to również tworzeniem interfejsu bazy.

Visual Studio Express 2013 jak zmienić język na polski

Standardowym językiem środowiska Visual Studio jest język angielski ale czasami zaistnieje potrzeba zmiany języka oprogramowania Visual Studio np. na polski (wygoda, komfort czy jakiś inny powód).

Pokażę Wam jak zmienić język w Visual Studio Express 2013 for Web ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć założenie, że w innych wersjach jest dokładnie tak samo.

 1. na początek trzeba „ściągnąć” pakiet językowy ze strony producenta czyli firmy Microsoft. Poniżej gotowy link do pakietu językowego do produktu Visual Studio Express 2013 with update 4 for Web.
  http://go.microsoft.com/?linkid=9832240
 2. Po zapisaniu pliku trzeba ten pakiet zainstalować. Samej instalacji nie będę opisywał z uwagi na fakt, że jest banalnie prosta. Praktycznie uruchamiamy tylko pliki i klikamy na install i gotowe.
 3. Po zainstalowaniu pakietu językowego uruchamiamy środowisko Visual Studio i na pasku menu wybieramy opcję TOOLS a później z rozwijalnego menu pozycję OPTIONS.
 4. Otworzy się nowe okienko o nazwie OPTIONS w którym po lewej stronie mamy menu. W tym menu rozwijamy węzeł ENVIRONMENT oraz klikamy na opcję INTERNATIONAL SETTINGS.
 5. Na liście rozwijalnej LANGUAGE zaznaczamy/wybieramy POLSKI i potwierdzamy nasz wyrób przyciskiem OK.
 6. Otrzymujemy komunikat o potrzebie restartu środowiska.
 7. Po restarcie będziemy mogli korzystać ze środowiska w języku polskim :)